www.zupa-vid-varazdin.hr

Nedjeljna i blagdanska čitanja

TREĆA  NEDJELJA  KROZ  GODINU

Čitanje Knjige proroka Jone

Jon 3, 1-5.10Riječ Gospodnja dođe Joni drugi put:
»Ustani«, reče mu, »idi u Ninivu, grad veliki,
i propovijedaj u njemu što ću ti reći.«
Jona ustade i ode u Ninivu,
kako mu Gospodin zapovjedi.
Niniva bijaše grad velik pred Bogom –
– tri dana hoda.
Jona prođe gradom dan hoda, propovijedajući:
»Još četrdeset dana i Niniva će biti razorena.«
Ninivljani povjerovaše Bogu;
oglasiše post i obukoše se u kostrijet,
svi od najvećega do najmanjega.
Bog vidje što su činili:
da se obratiše od svojega zlog puta.
I sažali se Bog zbog nesreće
kojom im bijaše zaprijetio, i ne učini.
Riječ Gospodnja.

 


PSALAM: Ps 25, 4bc-5b.6.7bc-9


Pokaži mi, Gospodine, putove svoje!Pokaži mi, Gospodine, putove svoje,
nauči me svojim stazama!
Istinom me svojom vodi i pouči me
jer ti si Bog, moj Spasitelj!

Spomeni se, Gospodine, svoje nježnosti
i ljubavi svoje dovijeka.
Spomeni me se po svojoj ljubavi –
radi dobrote svoje, Gospodine!

Gospodin je sama dobrota i pravednost:
grešnike on na put privodi.
On ponizne u pravdi vodi
i uči malene putu svome.Čitanje Prve poslanice

           svetoga Pavla apostola Korinćanima

1Kor 7, 29-31Ovo hoću reći, braćo: Vrijeme je kratko!
Odsada i koji imaju žene, neka budu kao da ih nemaju;
i koji plaču, kao da ne plaču;
i koji se vesele, kao da se ne vesele;
i koji kupuju, kao da ne posjeduju;
i koji uživaju ovaj svijet, kao da ga ne uživaju,
jer – prolazi obličje ovoga svijeta.
Riječ Gospodnja.


ALELUJA:Mk 1,15


Približilo se kraljevstvo Božje;
obratite se i vjerujte evanđelju!Čitanje svetog Evanđelja po Marku

1,14-20
 Pošto Ivan bijaše predan, otiđe Isus u Galileju.
Propovijedao je evanđelje Božje:
»Ispunilo se vrijeme, približilo se kraljevstvo Božje!
Obratite se i vjerujte evanđelju!«
I prolazeći uz Galilejsko more, ugleda Šimuna i Andriju, brata Šimunova,
gdje ribare na moru; bijahu ribari. I reče im Isus:
»Hajdete za mnom i učinit ću vas ribarima ljudi!«
Oni odmah ostaviše mreže i pođoše za njim.
Pošavši malo naprijed, ugleda Jakova Zebedejeva
i njegova brata Ivana: u lađi su krpali mreže.
Odmah pozva i njih. Oni ostave oca Zebedeja
u lađi s nadničarima i otiđu za njim.
Riječ Gospodnja.                                                                                                                                     .

.

 

.

.

DRUGA  NEDJELJA  KROZ  GODINU

Čitanje Prve knjige o Samuelu

1Sam 3, 3b-10.19

U one dane: Samuel je spavao u svetištu Gospodnjem, ondje gdje je bio Kovčeg Božji. Tada Gospodin zovnu Samuela. On odgovori: »Evo me!« I otrča k Eliju i reče: »Evo me! Ti si me zvao!« A Eli reče: »Ja te nisam zvao. Vrati se i spavaj!« On ode i leže. I Gospodin opet zovnu Samuela. Samuel usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« A Eli odgovori: »Ja te nisam zvao, sine moj! Vrati se i spavaj!« Samuel još nije poznavao Gospodina, još mu ne bijaše objavljena riječ Gospodnja. I Gospodin zovnu Samuela treći put. On usta, ode k Eliju i reče: »Evo me! Zvao si me!« Sada Eli razumje da je Gospodin zvao dječaka. Zato reče Samuelu: »Idi i lezi; ako te zovne, ti reci: ’Govori, Gospodine, sluga tvoj sluša.’« Samuel ode i leže na svoje mjesto. I dođe Gospodin i stade i zovnu kao prije: »Samuele! Samuele!« A Samuel odgovori: »Govori, sluga tvoj sluša.« Samuel je rastao, a Gospodin je bio s njim i nije pustio da ijedna od njegovih riječi padne na zemlju.
Riječ Gospodnja.


PSALAM: Ps 40, 2.4ab.7-10

Evo dolazim, Gospodine, vršiti volju tvoju!

Uzdah se u Gospodina uzdanjem silnim
i on se k meni prignu i usliša vapaj moj.
U usta mi stavi pjesmu novu,
slavopoj Bogu našemu.

Žrtve i prinosi ne mile ti se,
nego si mi uši otvorio:
paljenicâ ni okajnicâ ne tražiš.
Tada rekoh: »Evo dolazim!

U svitku knjige piše za mene:
Milje mi je, Bože moj, vršit volju tvoju,
Zakon tvoj duboko u srcu ja nosim.«

Pravdu ću tvoju naviještat u zboru velikom
i usta svojih zatvoriti neću,
Gospodine, sve ti je znano.

 


Čitanje Prve poslanice
      svetoga Pavla apostola Korinćanima

1 Kor 6, 13c-15a.17-20

Braćo! Ne tijelo bludnosti, nego Gospodinu, i Gospodin tijelu! Tâ Bog koji je Gospodina uskrisio i nas će uskrisiti snagom njegovom. Ne znate li da su tijela vaša udovi Kristovi? Tko prione uz Gospodina, jedan je duh. Bježite od bludnosti! Svaki grijeh koji učini čovjek, izvan tijela je, a bludnik griješi protiv svojega tijela. Ili zar ne znate? Tijelo vaše hram je Duha Svetoga koji je u vama, koga imate od Boga, te niste svoji. Jer kupljeni ste otkupninom. Proslavite dakle Boga u tijelu svojem!
Riječ Gospodnja.

 

ALELUJA: Iv 1,41.17b

Našli smo Mesiju, koji je Krist:
po njemu nasta milost i istina.

 

Čitanje svetog Evanđelja po Ivanu

Iv 1,35-42

U ono vrijeme: Stajaše Ivan s dvojicom svojih učenika. Ugleda Isusa koji je onuda prolazio i reče: »Evo Jaganjca Božjega!« Te njegove riječi čula ona dva njegova učenika pa pođoše za Isusom. Isus se obazre i vidjevši da idu za njim, upita ih: »Što tražite?« Oni mu rekoše: »Rabbi« – što znači: Učitelju – gdje stanuješ?« Reče im: »Dođite i vidjet ćete.« Pođoše dakle i vidješe gdje stanuje i ostadoše kod njega onaj dan. Bila je otprilike deseta ura. Jedan od one dvojice koji su čuvši Ivana pošli za Isusom
bijaše Andrija, brat Šimuna Petra. On najprije nađe svoga brata Šimuna te će mu: »Našli smo Mesiju!« – što znači »Krist – Pomazanik«.Dovede ga Isusu, a Isus ga pogleda i reče: »Ti si Šimun, sin Ivanov! Zvat ćeš se Kefa!« – što znači »Petar – Stijena«.
Riječ Gospodnja.

 

BLAGDAN KRŠTENJA GOSPODINOVA

 

Čitanje Knjige proroka Izaije


Iz 55,1-11

Ovo govori Gospodin:
Svi vi koji ste žedni, dođite na vodu; ako i nemate novaca, dođite! Bez novaca i bez naplate kupite i uživajte vino i mlijeko! Zašto da trošite novac na ono što kruh nije i nadnicu svoju na ono što ne siti? Mene poslušajte, i dobro ćete jesti i sočna ćete uživati jela. Priklonite uho i k meni dođite, poslušajte i duša će vam živjeti.
Sklopit ću s vama savez vječan, savez milostî Davidu obećanih. Evo, učinih te svjedokom pucima, knezom i zapovjednikom narodima. Evo, pozvat ćeš narod koji ne poznaješ i narod koji te ne zna dohrlit će k tebi radi Gospodina, Boga tvojega i Sveca Izraelova jer te on proslavio. Tražite Gospodina dok se može naći, zovite ga dok je blizu!
Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodinu, koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju. Jer moje misli nisu vaše misli i puti moji nisu vaši puti – govori Gospodin. Visoko je iznad zemlje nebo: tako su visoko puti moji iznad vaših putova, i misli moje iznad vaših misli. Jest, kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo, tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah.
Riječ Gospodnja.

 

PSALAM: Iz 12,2-3. 4bcd.5-6

 

S radošću ćete crpsti vodu s izvorâ spasenja!

Evo, Bog je spasenje moje,
uzdam se, ne bojim se više
jer je Gospodin snaga moja i pjesma,
on je moje spasenje.

     I s radošću ćete crpsti vodu
     iz izvorâ spasenja.
     Hvalite Gospodina,
     prizivajte ime njegovo!

Objavite narodima djela njegova,
razglašujte uzvišenost imena njegova!
Pjevajte Gospodinu jer stvori divote,
neka je to znano po svoj zemlji!
Kličite i radujte se, stanovnici Siona,
jer je velik među vama Svetac Izraelov!

 

ČITANJE PRVE POSLANICE
      SVETOGA IVANA APOSTOLA

1Iv 5,1-9


Ljubljeni! Tko god vjeruje: »Isus je Krist«, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božju: kad Boga ljubimo i zapovijedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo: zapovijedi njegove čuvati. A zapovijedi njegove nisu teške. Jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobijedi svijet: vjera naša. Ta tko to pobjeđuje svijet ako ne onaj tko vjeruje da je Isus Sin Božji? On, Isus Krist, dođe kroz vodu i krv. Ne samo u vodi nego – u vodi i krvi. I Duh je koji svjedoči jer Duh je istina. Jer troje je što svjedoči: Duh, voda i krv; i to je troje jedno. Ako primamo svjedočanstvo ljudi, svjedočanstvo je Božje veće. Jer ovo je svjedočanstvo Božje, kojim je svjedočio za Sina svoga.
Riječ Gospodnja.

 

ALELUJA: Usp. Iv 1,29

Ivan ugleda Isusa gdje dolazi k njemu pa reče:
Evo Jaganjca Božjega koji odnosi grijeh svijeta!

 

 

ČITANJE SVETOG EVANĐELJA PO MARKU

Mk 1,7-11

U ono vrijeme: Propovijedao je Ivan: »Nakon mene dolazi jači od mene. Ja nisam dostojan sagnuti se i odriješiti mu remenje na obući.
Ja vas krstim vodom, a on će vas krstiti Duhom Svetim.« Onih dana dođe Isus iz Nazareta galilejskoga i primi u Jordanu krštenje od Ivana. I odmah, čim izađe iz vode, ugleda otvorena nebesa i Duha poput goluba gdje silazi na nj, a glas se zaori s nebesa:
»Ti si Sin moj, ljubljeni! U tebi mi sva milina!«

Riječ Gospodnja.

 

 

B O G O J A V LJ E NJ E

- SVETA TRI KRALJA -

Iz 60, 1-6

Čitanje Knjige proroka Izaije


Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode! A tebe Gospodin obasjava i slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju narodi i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i promatraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago narodā k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, donosit će zlato i tamjan i hvale navješćivati Gospodnje.
Riječ Gospodnja.


Psalam: Ps 72, 1-2.7-8.10-13:


Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje.

 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

     U danima njegovim cvjetat će pravda
     i mir velik – sve dok bude mjeseca.
     I vladat će od mora do mora
     i od Rijeke do granica svijeta.

Kraljevi Taršiša i otokā nosit će dare,
vladari Šabe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti.

     On će spasiti siromaha koji uzdiše,
     nevoljnika koji pomoćnika nema;
     smilovat će se ubogu i siromahu
     i spasit će život nevoljniku.


  Ef 3, 2-3a.5-6

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Efežanima


Braćo: Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno otajstvo koje nije bilo obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim njegovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu – po evanđelju.
Riječ Gospodnja


Evanđelje:Mt 2, 1-12

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju


Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s istoka pojaviše u Jeruzalemu raspitujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome jer ovako piše prorok:
’A ti, Betleheme,zemljo Judina!
Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim
jer iz tebe će izaći vladalac
koji će pāsti narod moj – Izraela!’«
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite«, reče, »i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.«
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.
Riječ Gospodnja.

 

 

SVETA OBITELJ

ISUSA, MARIJE  I  JOSIPA

 

 

Prvo čitanje:

Post 15, 1-6; 21, 1-3

Čitanje Knjige Postanka

U one dane: Dođe riječ Gospodnja Abramu u viđenju:

"Ne boj se, Abrame, ja sam ti zaštita; a nagrada tvoja bit će vrlo velika!"

Abram odgovori: "Gospodine moj, Jahve, čemu mi tvoji darovi kad ostajem bez poroda; kad je mojoj kući nasljednik Eliezer Damaščanin? Kako mi nisi dao potomstva - nastavi Abram - jedan će, eto, od mojih ukućana postati moj baštinik." Ali mu Jahve opet uputi riječ: "Taj neće biti tvoj baštinik, nego će ti baštinik biti tvoj potomak." Izvede ga van i reče: "Pogledaj na nebo i zvijezde prebroj ako ih možeš prebrojiti." A onda doda: "Toliko će biti tvoje potomstvo." Abram povjerova Jahvi, i on mu to uračuna u pravednost.

Jahve se sjeti Sare kako je rekao i učini joj kako je obećao: Sara zače i rodi Abrahamu sina u njegovoj starosti - u vrijeme koje je Bog označio. Abraham nadjene ime Izak svome sinu što mu ga Sara rodi.

Riječ Gospodnja.

 

Psalam:

Ps 105, 1-6.8-9

On je Gospodin, Bog naš, on se uvijek sjeća svojega saveza.

Hvalite Gospodina, prizivajte mu ime,
navješćujte među narodima djela njegova!
Pjevajte mu, svirajte mu,
pripovijedajte sva njegova čudesa!

Dičite se svetim imenom njegovim,
neka se raduje srce onih što traže Gospodina!
Tražite Gospodina i njegovu snagu,
tražite svagda njegovo lice!

Sjetite se čudesa koja učini,
njegovih čuda i sudova usta njegovih!
Abrahamov rod sluga je njegov,
sinovi Jakovljevi njegovi izabranici!

On se uvijek sjeća svojega saveza,
riječi koju dade tisući naraštaja:
Saveza koji sklopi s Abrahamom
i zakletve svoje Izaku.

 

 

Drugo čitanje:

Heb 11, 8.11-12.17-19

Čitanje Poslanice Hebrejima

Braćo:

Vjerom pozvan, Abraham posluša i zaputi se u kraj koji je imao primiti u baštinu, zaputi se ne znajući kamo ide. Vjerom i Sara unatoč svojoj dobi zadobi moć da začne jer vjernim smatraše Onoga koji joj dade obećanje. Zato od jednoga, i to obamrla, nasta mnoštvo poput zvijezda na nebu i pijeska nebrojena na obali morskoj.

Vjerom Abraham, kušan, prikaza Izaka. Jedinca prikazivaše on koji je primio obećanje, kome bi rečeno: Po Izaku će ti se nazivati potomstvo! - uvjeren da Bog može i od mrtvih uskrisiti. Zato ga u predslici i ponovno zadobi.

Riječ Gospodnja.

 

 

Evanđelje:

Lk 2,22-40

Čitanje svetog Evanđelja po Luki

Kad se po Mojsijevu zakonu navršiše dani njihova čišćenja, poniješe Isusa u Jeruzalem da ga prikažu Gospodinu – kao što piše u Zakonu Gospodnjem.

Kad obaviše sve po Zakonu Gospodnjem, vratiše se u Galileju, u svoj grad Nazaret. A dijete je raslo, jačalo i napunjalo se mudrosti i milost je Božja bila na njemu.

Riječ Gospodnja.